Entre els drets, serveis i beneficis que comporta en aquests moments l’adhesió a CEDRO, destaquen els següents: