Poden associar-se a la nostra Entitat totes les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de drets d’autor sobre, almenys, una obra impresa o digital.