Els drets que els creadors tenen sobre les seves obres poden ser: morals i patrimonals (o d'explotació).