La nostra actuació es regeix per un seguit de normes i reglaments aprovats per la Junta Directiva i l’Assemblea de Socis.