El fet d’adherir-se a CEDRO no implica el pagament de quotes ni cap mena de desemborsament.