CEDRO segueix el codi de conducta elaborat per IFRRO, en què s’estableixen els estàndards de servei que tant els titulars de drets com els usuaris esperen rebre quan tracten amb una entitat de gestió de drets reprogràfics.