CEDRO segueix el codi de conducta elaborat per IFRRO, on s’estableixen els estàndards de servei que tant els titulars de drets com els usuaris esperen rebre quan tracten amb una entitat de gestió de drets reprogràfics. 

 
Valors:

 • Mantenir relacions de manera justa, equitativa, imparcial, honrada i no discriminatòria amb els titulars de drets, els usuaris i les altres parts.
 •  Respectar els drets de propietat intel·lectual, els contractes i les normes tant nacionals com internacionals que hi siguin aplicables.
 • Actuar amb integritat en la recaptació i en la distribució dels fons rebuts.
 • Minimitzar els costos i proporcionar serveis als titulars de drets i als usuaris dels drets de propietat intel·lectual.

Perquè aquests valors es facin efectius, cada entitat de gestió de drets reprogràfics aspira a:

 • Ser sensible a les necessitats dels seus titulars de drets i dels seus llicenciataris.
 • Adquirir eficiència en el procés de destinar i repartir els fons.
 • Ser responsable, garantir transparència i esforçar-se a portar a terme la millor pràctica en la gestió de les seves operacions.

Abast:

L’àmbit d’actuació del codi i l’extensió que adopti l’entitat dependran de les lleis nacionals que prevegin mecanismes legals i reguladors de les entitats de gestió. 

1. Generals

1.1. Actuen d’acord amb les seves regles, els seus estatus i la seva normativa aplicable, així com d’acord amb les lleis nacionals i internacionals que hi siguin aplicables.

1.2. Proporcionen informació sobre les seves operacions de manera clara i fàcil d’entendre.

1.3. Eduquen i formen el personal per que complir els estàndards del codi.

1.4. Treballen per mantenir, protegir i valorar les lleis de propietat intel·lectual quan sigui necessari i adequat.

1.5. Organitzen i donen publicitat a procediments adequats per gestionar les reclamacions i resoldre les disputes.

1.6. Gestionen informació confidencial de manera adequada, respecten els acords i les lleis que hi són aplicables, així com la privadesa dels drets dels seus titulars i dels usuaris.

2. Representació dels titulars de drets

2.1. Entitats de gestió.

 • List Estan obertes a representar tots els titulars de drets d’acord amb les lleis aplicables nacionals i supranacionals, incloses les lleis de competènciaitem
 • Garanteixen que les relacions amb els seus membressón transparents, mitjançant la publicitat i l’explicació de les seves operacions, les pràctiques i els procediments.

  3. Relacions amb els titulars de drets.

  3.1. Entitat de gestió.

  • Gestionen les seves relacions amb els titulars de drets de manera eficient, equitativa i imparcial.
  • Tracten els titulars de drets en concordança amb els estatuts i les lleis nacionals que hi són aplicables.
  • Recapten i reparteixen la remuneració de manera diligent, eficient i transparent.
  • Expliquen, de manera clara i regular, la base de les seves operacions.

  4. Relacions amb els usuaris dels drets de propietat intel·lectual.

  4.1. Entitat de gestió.

  • Gestionen les seves relacions amb els usuaris de propietat intel·lectual i els seus representants de manera eficient i equitativa.
  • Recapten les quantitats de manera diligent, eficient i transparent..
  • Expliquen clarament la font i el contingut del seu repertori.

  5. Política de distribució

  5.1. Les entitats de gestió distribueixen la remuneració que reben als titulars de drets.

  • De manera eficient i expedita;
  • Aproximant-se a l’ús real tant com sigui possible;
  • De manera transparent, mitjançant la publicació dels sistemes de repartiment que expliquen la manera i la freqüència dels pagaments amb prou detall;
  •  En concordança amb les lleis nacionals i internacionals que hi són aplicables.

  5.2. Les entitats de gestió expliquen clarament la gestió dels fons que encara no s’han repartit.

  5.3. Les entitats de gestió dedueixen, de les seves recaptacions, les quantitats adequades per a les seves despeses i els seus costos d’operació, de les quals informen els seus titulars de drets, que:

  • Són correctes i raonables, i en proporció als seus esforços reals; i
  • Concorden amb i estan autoritzats pels estatus que hi són aplicables i les lleis nacionals.

  5.4. Les entitats de gestió dedueixen, de les seves relacions, sempre que ho autoritzin les lleis nacionals o els seus estatuts o les normes de repartiment, assignacions per a finalitats culturals o socials, i, sempre que ho fan, l’autorització per fer-ho, així com la quantitat i la natura de l’assignació, s’explica clarament als titulars de drets als quals afecta.