Poden associar-se a CEDRO les persones físiques que siguin titulars de drets d’autor sobre, almenys, una obra impresa o digital (llibres complets o en part, treballs i col·laboracions en publicacions periòdiques o partitures musicals).