Gestionem col•lectivament la remuneració per als autors pel préstec de les seves obres en biblioteques i institucions similars.

Definició de préstec

La Llei de propietat intel•lectual defineix, com a préstec, la posada a la disposició d’originals i còpies d’una obra per al seu ús per temps limitat sense benefici econòmic o comercial directe ni indirecte, sempre que aquest préstec es faci a través d’establiments accessibles al públic.

Beneficiaris

Aquesta remuneració correspon als autors, tant espanyols com estrangers, les obres dels quals es presten a biblioteques, museus, arxius, fonoteques, filmoteques i centres similars de municipis de més de 5.000 habitats, excloses les que estan integrades en el sistema educatiu espanyol.

Deutors

Han de pagar aquesta remuneració les institucions titulars de les biblioteques i altres centres que facin préstecs d’obres protegides. En queden eximits, de l’obligació de remuneració, els titulars de biblioteques públiques de municipis de menys de 5.000 habitants i els de les biblioteques integrades en el sistema educatiu. 

Quan els titulars dels establiments siguin els Municipis, la remuneració serà satisfeta per les diputacions provincials. Allà on no existeixin, la remuneració serà satisfeta per l'Administració que assumeixi les seves funcions.

Sol•licitud de pagament de les quantitats per la compensació per préstec públic

Als autors membres als quals els correspongui aquesta remuneració no els cal fer cap gestió, ja que els paguem automàticament les quantitats que els pertanyen.

Els autors que no són membres de la nostra entitat, i que volen sol•licitar les quantitats que els puguin correspondre, poden obtenir la informació necessària aquí.

Tant aquest dret com la seva tarifa i la seva manera de càlcul estan regulats legalment.