Poden associar-se a la nostra entitat totes les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de drets d’autor sobre, com a mínim, una obra impresa o digital. Poden ser editorials de llibres, publicacions periòdiques, partitures musicals i diaris.

Per associar-se a la nostra entitat cal subscriure un contracte de gestió, en virtut del qual el nou soci ens confereix un mandat no exclusiu de representació per a la gestió col•lectiva dels seus drets de propietat intel•lectual.

L’adhesió i la permanència a CEDRO no implica el pagament de cap mena de quota ni tampoc la cessió de drets