Recaptem las quantitats generades per determinats usos (fotocòpia, digitalització, etc.) de les obres objecte de la nostra gestió i les repartim entre els seus titulars de drets (autors i editors):

  • Llicències: remuneració que s’obté com a contraprestació per les autoritzacions que atorguem a empreses, centres d’ensenyament, organismes públics i altres institucions per certs usos de les obres que integren el nostre repertori. 
  • Còpia privada: compensació equitativa i única a favor dels titulars de drets de llibres i publicacions assimilades per la reproducció d’aquestes publicacions dutes a terme mitjançant aparells o instruments tècnics no tipogràfics, exclusivament per a ús privat, no professional ni empresarial, sense finalitats directament ni indirectament comercials. 
  • Còpies a les universitats: remuneració que generen, en universitats i centres de recerca, certs usos i publicacions periòdiques a favor dels seus titulars de drets, sempre que es compleixin una sèrie de condicions. 
  • Préstec públic: remuneració pel préstec d’obres protegides en certes biblioteques i institucions similars que han de pagar els titulars de les biblioteques.
  • Estranger: remuneració procedent de les entitats estrangeres homòlogues a CEDRO per l’ús d’obres espanyoles en altres països.