Gestionem col•lectivament la remuneració per als autors i editors per les còpies privades que es duen a terme de les seves obres.

Autorització legal

La Llei de propietat intel•lectual estableix, entre els drets exclusius de l’autor, la facultat d’autoritzar o prohibir la reproducció de les seves obres. Per tant, per fer còpies totals o parcials d’obres protegides pel dret d’autor és necessària, en principi, l’autorització dels corresponents titulars.

Limitacions als drets d’autor

La llei també preveu una sèrie de limitacions als drets d’autor. En virtut d’una d’aquestes, no cal l’autorització de l’autor per a la reproducció, en qualsevol suport, sense assistència de tercers, d’obres ja divulgades, quan es donin, simultàniament les circumstàncies següents, constitutives del límit legal de còpia privada:

a) Que la dugui a terme una persona física exclusivament per al seu ús privat, no professional ni empresarial, i sense finalitats directament ni indirectament comercials.

b) Que la reproducció es faci a partir d’obres a les quals s’hagi accedit legalment des d’una font lícita.

c) Que la còpia que s’hagi obtingut no sigui objecte d’una utilització col•lectiva ni lucrativa, ni de distribució mitjançant preu.

La legislació especifica que no tenen la consideració de reproduccions per a ús privat les que es facin en establiments que es dediquen a la realització de reproduccions per al públic, o que tenen, a la disposició del públic, els equips, els aparells i els materials per a la seva realització.

Sol•licitud de pagament de les quantitats per la compensació per còpia privada

Els titulars de drets de llibres que no siguin membres de CEDRO poden sol•licitar-nos els imports que els puguin correspondre per la compensació per la còpia per a ús privat de les seves obres.

 

Les persones, físiques o jurídiques, que, malgrat que no siguin membres de la nostra entitat, vulguin demanar quantitats per còpia privada de les seves obres, poden obtenir-ne més informació aquí.