Gestionem col•lectivament la remuneració per la agregació de continguts.

A l’article 32.2 la llei de propietat intel·lectual estableix que no requerirà autorització del titular de drets la posada a disposició del públic, per part de prestadors de serveis electrònics d’agregació de fragments no significatius de continguts, divulgats en publicacions periòdiques o en llocs web d’actualització periòdica i que tinguin un finalitat informativa, de creació d’opinió pública o d’entreteniment. En contrapartida, la llei reconeix el dret de l’editor o, si escau, d’altres titulars de drets a percebre una compensació equitativa per aquest tipus d’ús. Aquest dret és irrenunciable i s’ha de fer efectiu a través de les entitats de gestió corresponents.