La Junta Directiva de CEDRO va aprovar, el 17 de març de 2021, un nou FONS COVID-19 per als autors i editors socis de l’Entitat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és continuar ajudant tots dos col·lectius en aquesta difícil situació econòmica causada per la pandèmia.

 

 

Per a autors

Prestació per als autors que siguin socis de CEDRO i que compleixin les condicions següents:

a) Que, amb motiu de la crisi sanitària, hagin experimentat una pèrdua econòmica derivada d’algun dels esdeveniments següents:

1. Cancel·lació de la publicació d’obres literàries, cientificotècniques i acadèmiques o de la seva comercialització.

2. Cancel·lació o reducció significativa dels ingressos de propietat intel·lectual derivats de participacions remunerades en tallers, seminaris, taules rodones, cursos, jornades, etc.

3. Cancel·lació o reducció significativa dels ingressos de propietat intel·lectual derivats de col·laboracions remunerades en premsa o altres publicacions periòdiques.

4. Cancel·lació o reducció significativa dels ingressos de propietat intel·lectual derivats de la participació en altres esdeveniments literaris remunerats.

5. Cancel·lació o reducció significativa de drets de propietat intel·lectual derivats d’activitats com tertúlies en ràdio i televisió, programes especialitzats o jurat en concursos literaris.

6. Cancel·lació d’encàrrecs de traducció d’obres literàries, cientificotècniques i acadèmiques.

b) Que els seus ingressos el 2020 no hagin estat superiors a dues vegades el salari mínim interprofessional.

c) Avaluació de la situació econòmica després de la pandèmia.

Documentació:

1. Presentar l’imprès d’Ajuda Fons COVID-19 emplenat.

2. Còpia de les seves declaracions d’IRPF dels exercicis 2018, 2019 i 2020. Per a l’any 2020 serà vàlida provisionalment una declaració jurada que justifiqui els ingressos, fins que sigui possible aportar la documentació pertinent.

3. Justificants de cancel·lació dels esdeveniments o supressió de contractes referits en les condicions.

Totes les peticions seran estudiades per la Comissió d’Ajudes Assistencials de CEDRO.

Informació:

c/e: asanz@cedro.org

Tel.: 91 702 19 29

Lliurament de documentació:

Correu electrònic (asanz@cedro.org) o postal a les oficines de Madrid o Barcelona .

 

Per a editors (fons esgotat a 30/03/2021)

Podran ser beneficiaris d’ajudes amb càrrec al FonsvCOVID-19 els editors o editorials que siguin socis de CEDRO. La concessió de les ajudes es gestionarà avtravés de les associacions d’editors o directament a CEDRO.

Les editorials pertanyents a algun gremi o associació d’editors gestionaran l’ajuda  directament amb ells.

Les ajudes directes concedides per CEDRO es destinaran exclusivament a aquells editors o editorials, amb seu a Espanya, membres de l’Entitat, que no pertanyin a  cap gremi o associació d’editors d’Espanya. En aquest cas, han de presentar la  documentació següent:

Documentació:

1.Presentar l’imprès d’Ajuda Fons COVID-19 emplenat.

2. Declaració responsable en la qual s’indiqui la no pertinença a cap gremi  d’editors d’Espanya.

 

Informació:

C.e.: asanz@cedro.org

Tlf.: 91 702 19 29

Lliurament de documentació:

Correu electrònic (asanz@cedro.org) o postal a les oficines de Madrid o Barcelona.