Els drets patrimonials o d’explotació faculten l’autor a decidir sobre l’ús de la seva obra, que no podrà portar-se a terme sense la seva autorització, llevat que sigui en certs casos previstos en la vigent Llei de propietat intel•lectual espanyola, que es coneixen com a límits o excepcions.

Aquests drets d’explotació, que poden cedir-se a tercers, són, segons la Llei de propietat intel•lectual:

  • Reproducció: acte de fixar en tot o de part l’obra en un mitjà que en permeti la comunicació i l’obtenció de còpies de tota o part d’aquesta.
  • Distribució: acte de posar, a la disposició del públic, l’original o les còpies en suport tangible de l’obra mitjançant la seva venda, lloguer, préstec o qualsevol altra forma.
  • Comunicació pública: acte pel qual una pluralitat de persones pugui tenir accés a l’obra sense distribució prèvia d’exemplars a cadascuna d’aquestes.
  • Transformació: acte de traducció, adaptació i qualsevol altra modificació d’una obra en la seva forma de la qual es derivi una obra diferent. En el cas de les bases de dades, es considera transformació el fet de reordenar-les.

La llei també reconeix altres drets de caràcter patrimonial als titulars de drets i que són de gestió col•lectiva obligatòria: En relació amb la gestió col•lectiva que duem a terme a CEDRO, cal destacar:

  • Dret de compensació per còpia privada: la reproducció d’obres divulgades en forma de llibres o publicacions assimilades, entre d’altres, feta mitjançant aparells o instruments tècnics no tipogràfics, exclusivament per a ús privat, sense finalitats directament o indirectament comercials, originarà una compensació equitativa i única a favor dels titulars de drets d’aquestes creacions.
  • Dret de remuneració per còpies digitals en universitats: la reproducció parcial, la distribució i el fet de posar, a disposició, obres en universitats i en centres de recerca i llibres i publicacions periòdiques generen una remuneració a favor dels seus titulars de drets.
  • Dret de remuneració per préstec públic: el fet de posar, a la disposició, originals i còpies d’una obra per un temps limitat sense benefici econòmic o comercial directe ni indirecte, sempre que aquest préstec es porti a terme a través d’establiments accessibles al públic (algunes biblioteques, museus, arxius, fonoteques, filmoteques i centres similars), genera una remuneració per a l’autor, que abonen els titulars de les institucions obligades legalment.