Drets morals

Els drets morals corresponen a l’autor de l’obra i són irrenunciables i inalienables, per la qual cosa no es poden cedir ni s’hi pot renunciar. Alguns drets morals no tenen límit temporal, com és el cas del dret de paternitat o el d’integritat de l’obra.

La vigent Llei de propietat intel•lectual espanyola reconeix, a l’autor, els següents:

 • Decidir si la seva obra ha de ser divulgada i en quina forma.
 • Determinar si aquesta divulgació s’ha de fer amb el seu nom, sota pseudònim o signe, o anònimament
 • Exigir el reconeixement de la seva condició d’autor de l’obra (paternitat de l’obra). 
 • Exigir el respecte a la integritat de l’obra i impedir-ne qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat que suposi un perjudici als seus legítims interessos o un menyscapte a la seva reputació (integritat de l’obra). 
 • Modificar l’obra respectant els drets adquirits per tercers i les exigències de protecció de béns d’interès cultural. 
 • Retirar l’obra del comerç, per canvi de les seves conviccions intel•lectuals o morals, prèvia indemnització de danys i perjudicis als titulars de drets d’explotació (posteriorment, si l’autor decideix reprendre l’explotació de la seva obra, haurà d’oferir preferentment els corresponents drets a l’anterior titular i en condicions raonablement similars a les originàries). 
 • Accedir a l’exemplar únic o rar de l’obra, quan es trobi en poder d’un altre, per exercir el dret de divulgació o qualsevol altre que li correspongui (aquest dret no permetrà exigir el desplaçament de l’obra, i l’accés a aquesta obra es farà en el lloc i en la forma que ocasionin menys incomoditats al posseïdor, al qual s’indemnitzarà, si escau, pels danys i perjudicis que se li irroguin).


Drets patrimonials

Els drets patrimonials o d’explotació faculten l’autor a decidir sobre l’ús de la seva obra, que no podrà portar-se a terme sense la seva autorització, llevat que sigui en certs casos previstos en la vigent Llei de propietat intel•lectual espanyola, que es coneixen com a límits o excepcions.

Aquests drets d’explotació, que poden cedir-se a tercers, són, segons la Llei de propietat intel•lectual:

 • Reproducció: acte de fixar en tot o de part l’obra en un mitjà que en permeti la comunicació i l’obtenció de còpies de tota o part d’aquesta.
 • Distribució: acte de posar, a la disposició del públic, l’original o les còpies en suport tangible de l’obra mitjançant la seva venda, lloguer, préstec o qualsevol altra forma.
 • Comunicació pública: acte pel qual una pluralitat de persones pugui tenir accés a l’obra sense distribució prèvia d’exemplars a cadascuna d’aquestes.
 • Transformació: acte de traducció, adaptació i qualsevol altra modificació d’una obra en la seva forma de la qual es derivi una obra diferent. En el cas de les bases de dades, es considera transformació el fet de reordenar-les.

La llei també reconeix altres drets de caràcter patrimonial als titulars de drets i que són de gestió col•lectiva obligatòria: En relació amb la gestió col•lectiva que duem a terme a CEDRO, cal destacar:

 • Dret de compensació per còpia privada: la reproducció d’obres divulgades en forma de llibres o publicacions assimilades, entre d’altres, feta mitjançant aparells o instruments tècnics no tipogràfics, exclusivament per a ús privat, sense finalitats directament o indirectament comercials, originarà una compensació equitativa i única a favor dels titulars de drets d’aquestes creacions.
 • Dret de remuneració per còpies digitals en universitats: la reproducció parcial, la distribució i el fet de posar, a disposició, obres en universitats i en centres de recerca i llibres i publicacions periòdiques generen una remuneració a favor dels seus titulars de drets.
 • Dret de remuneració per préstec públic: el fet de posar, a la disposició, originals i còpies d’una obra per un temps limitat sense benefici econòmic o comercial directe ni indirecte, sempre que aquest préstec es porti a terme a través d’establiments accessibles al públic (algunes biblioteques, museus, arxius, fonoteques, filmoteques i centres similars), genera una remuneració per a l’autor, que abonen els titulars de les institucions obligades legalment.