Els drets morals corresponen a l’autor de l’obra i són irrenunciables i inalienables, per la qual cosa no es poden cedir ni s’hi pot renunciar. Alguns drets morals no tenen límit temporal, com és el cas del dret de paternitat o el d’integritat de l’obra.

La vigent Llei de propietat intel•lectual espanyola reconeix, a l’autor, els següents:

  • Decidir si la seva obra ha de ser divulgada i en quina forma.
  • Determinar si aquesta divulgació s’ha de fer amb el seu nom, sota pseudònim o signe, o anònimament
  • Exigir el reconeixement de la seva condició d’autor de l’obra (paternitat de l’obra). 
  • Exigir el respecte a la integritat de l’obra i impedir-ne qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat que suposi un perjudici als seus legítims interessos o un menyscapte a la seva reputació (integritat de l’obra). 
  • Modificar l’obra respectant els drets adquirits per tercers i les exigències de protecció de béns d’interès cultural. 
  • Retirar l’obra del comerç, per canvi de les seves conviccions intel•lectuals o morals, prèvia indemnització de danys i perjudicis als titulars de drets d’explotació (posteriorment, si l’autor decideix reprendre l’explotació de la seva obra, haurà d’oferir preferentment els corresponents drets a l’anterior titular i en condicions raonablement similars a les originàries). 
  • Accedir a l’exemplar únic o rar de l’obra, quan es trobi en poder d’un altre, per exercir el dret de divulgació o qualsevol altre que li correspongui (aquest dret no permetrà exigir el desplaçament de l’obra, i l’accés a aquesta obra es farà en el lloc i en la forma que ocasionin menys incomoditats al posseïdor, al qual s’indemnitzarà, si escau, pels danys i perjudicis que se li irroguin).