Les excepcions són limitacions al dret exclusiu del creador d’explotar la seva obra. La llei reconeix, entre d’altres, els usos d’obres protegides sense autorització següents, sens perjudici que, en alguns casos, s’hagi d’abonar una remuneració pels actes d’explotació citats:

 • Reproducció sense autorització: les obres que ja s’hagin divulgat es podran reproduir sense l’autorització de l’autor en els casos següents:
  • Amb finalitats de seguretat pública o per al desenvolupament correcte de procediments administratius, judicials o parlamentaris.
  • La reproducció que es faci, en qualsevol suport, sense assistència de tercers, d’obres ja divulgades, quan es donin, simultàniament les circumstàncies següents, constitutives del límit legal de còpia privada:

  a) Que la dugui a terme una persona física exclusivament per al seu ús privat, no professional ni empresarial, i sense finalitats directament ni indirectament comercials. 

  b) Que la reproducció es faci a partir d’obres a les quals s’hagi accedit legalment des d’una font lícita. 

  c) Que la còpia que s’hagi obtingut no sigui objecte d’una utilització col•lectiva ni lucrativa, ni de distribució mitjançant preu.

  • Les que es facin en benefici de persones amb discapacitat sempre que els actes de reproducció no tinguin cap finalitat lucrativa, tinguin una relació directa amb la discapacitat que de què tracti, que es duguin a terme mitjançant un procediment o un mitjà adaptat a la discapacitat i que es limitin a allò que la discapacitat exigeixi.
 • Cites: per incloure fragments d’obres alienes en una obra pròpia no cal l’autorització de l’autor de l’obra citada, sempre que es compleixin totes les condicions que es detallen a continuació:
  • que el fragment que s’inclogui correspongui a una obra que ja s’hagi divulgat,
  • que s’inclogui a títol de cita o per analitzar-la, comentar-la o fer-ne un judici crític,
  • que es faci amb finalitats docents o de recerca,
  • que s’indiqui la font i el nom de l’autor de l’obra que s’hagi fet servir.

Les recopilacions periòdiques fetes en forma de ressenyes o de revistes de premsa tenen la consideració de cites. Això no obstant, quan es facin recopilacions d’articles periodístics que consisteixin, bàsicament, en la mera reproducció, i quan aquesta activitat es faci amb finalitat comercial, el titular que no s’hi hagi oposat expressament tindrà dret a percebre una remuneració equitativa. En cas que el titular s’hi oposi expressament, aquesta activitat no quedarà emparada per aquest límit.

En tot cas, la reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, d'articles periodístics aïllats en un dossier de premsa que tingui lloc dins de qualsevol organització necessitarà l'autorització dels titulars de drets.

 • Agregadors de continguts: Als prestadors de serveis electrònics d’agregadors de continguts que posin a disposició del públic fragments no significatius de continguts, divulgats en publicacions periòdiques o en llocs web d’actualització periòdica i que tinguin una finalitat informativa, de creació d’opinió pública o d’entreteniment, no els caldrà autorització, sens perjudici del dret de l’editor o, si escau, d’altres titulars de drets, a percebre una compensació equitativa. Aquest dret serà irrenunciable i es farà efectiu a través de les entitats de gestió dels drets de propietat intel•lectual. 
 • Il•lustració amb finalitats educatives o de recerca científica
  • Al professorat de l’educació reglada que es doni en centres integrats en el sistema educatiu espanyol i al personal d’universitats i organismes públics de recerca en les seves funcions de recerca científica, no els caldrà autorització de l’autor o de l’editor per dur a terme actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres i d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, quan, tot i que aquests actes no tinguin una finalitat comercial, es compleixin simultàniament les condicions següents:

  a) Que aquests actes només es facin per il•lustrar les seves activitats educatives, tant en l’ensenyament presencial com en l’ensenyament a distància, o amb finalitats de recerca científica i, en la mesura justificada per la finalitat no comercial que es pretengui.

  b) Que siguin obres ja divulgades.

  c) Que les obres no tinguin la condició de llibre de text, manual universitari o publicació assimilada, llevat que siguin:

  1. Actes de reproducció per a la comunicació pública, inclosos el mateix acte de comunicació pública, que no suposin el fet de posar-los a disposició ni permetin l’accés dels destinataris a l’obra o al fragment. En aquests casos caldrà incloure-hi expressament una localització des de la qual l’alumnat pugui accedir legalment a l’obra protegida.

  2. Actes de distribució de còpies exclusivament entre el personal investigador col•laborador de cada projecte específic de recerca i en la mesura necessària per a aquest projecte.

  d) Que incloguin el nom de l’autor i la font, llevat en els casos en què sigui impossible.

  • D’altra banda, tampoc no els caldrà l’autorització de l’autor o de l’editor, als actes de reproducció parcial, de distribució i de comunicació pública d’obres o publicacions, impreses o susceptibles de ser-ho, quan es donin simultàniament les condicions següents:

  a) Que aquests actes només es facin per il•lustrar amb finalitats educatives i de recerca científica.

  b) Que els actes es limitin a un capítol d’un llibre, a un article d’una revista o a una extensió equivalent pel que fa a una publicació assimilada, o a una extensió assimilable al 10 per cent del total de l’obra; és indiferent, a aquests efectes, que la còpia es faci a través d’un o de diversos actes de reproducció.

  c) Que els actes els faci, a les universitats o els centres públics de recerca, el seu personal i amb els seus mitjans i instruments propis. 

  d) Que es doni, com a mínim, una de les condicions següents:

  1. Que la distribució de les còpies parcials es faci exclusivament entre l’alumnat i el personal docent o investigador del mateix centre en el qual es fa la reproducció.

  2. Que només l’alumnat i el personal docent o investigador del centre en el qual es faci la reproducció parcial de l’obra pugui tenir-hi accés a través dels actes de comunicació pública autoritzats en aquest apartat, i que es posi a disposició a través de les xarxes internes i tancades a les quals només pugin accedir aquests beneficiaris o en el marc d’un programa d’educació a distància ofert per aquest centre docent.

En el cas que no hi hagi un acord específic al respecte entre el titular del dret de propietat intel•lectual i el centre universitari o l’organisme de recerca, i llevat que aquest centre o organisme sigui titular dels drets de propietat intel•lectual corresponents sobre les obres reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament de manera parcial segons l’apartat b), els autors i els editors d’aquestes obres tindran un dret irrenunciable a percebre, dels centres usuaris, una remuneració equitativa, que es farà efectiva a través de les entitats de gestió.

Quedaran excloses d’aquestes excepcions les partitures musicals, les obres d’un sol ús i les compilacions o agrupacions de fragments d’obres.

 • Treballs sobre temes d’actualitat: els treballs i els articles d’actualitat que difonguin els mitjans de comunicació social, els podran reproduir, distribuir i comunicar públicament altres mitjans de la mateixa classe sense l’autorització dels seus autors, sempre que se’n citi la font i l’autor i sempre que la feina hagi aparegut amb signatura. No es podrà fer aquesta reproducció si en l’article consta la reserva de drets.

De la mateixa manera, es podran reproduir, distribuir i comunicar les conferències, les al•locucions, els informes davant els tribunals i altres obres del mateix caràcter que s’hagin pronunciat en públic, sempre que aquestes utilitzacions es facin amb la finalitat exclusiva d’informar sobre l’actualitat. Aquesta darrera condició no s’aplicarà als discursos que s’hagin fet en sessions parlamentàries o de corporacions públiques. En tot cas, queda reservat a l’autor el dret de publicar aquestes obres en una col•lecció.

 • Utilització de bases de dades: l’usuari legítim d’una base de dades divulgada o d’una còpia d’aquesta base de dades pot fer, sense l’autorització de l’autor de la base de dades, tots els actes que calguin per accedir al seu contingut sempre que coincideixi amb algun dels casos següents:
  • La reproducció amb finalitat privada d’una base de dades no electrònica.
  • Quan s’utilitzi amb finalitat d’il•lustració de l’ensenyament o de recerca científica, sempre que no hi hagi cap objectiu comercial i que se n’indiqui la font.
  • Quan sigui un ús per a finalitat de seguretat pública als efectes d’un procés administratiu o judicial.
 • Utilització de les obres amb ocasió d’informacions d’actualitat i de les obres situades a les vies públiques: l’autorització de l’autor d’una obra protegida no és necessària per tal de reproduir-la, distribuir-la i comunicar-la públicament sempre que aquesta obra es pugui veure o sentir en una informació d’actualitat. Aquesta utilització ha d’estar justificada per la finalitat informativa. Aquesta autorització tampoc no és necessària per reproduir, distribuir i comunicar lliurement, mitjançant pintures, dibuixos, fotografies i procediments audiovisuals, les obres situades permanentment en qualsevol via pública.
 • Cable, satèl•lit i enregistraments tècnics: l’autorització dels titulars de drets no és necessària per:
  • Transmetre per cable una obra protegida, quan l’entitat emissora que tingui l’autorització per emetre-la amb mitjans sense fils i la transmissió per cable que es faci sigui simultàniament i íntegrament sense excedir l’àmbit territorial permès.
  • Enviar l’obra a un satèl•lit sempre que l’entitat emissora i la receptora tinguin l’autorització per emetre l’obra en els territoris respectius.
  • Enregistrar una obra quan ho faci una entitat de radiodifusió que tingui autorització per emetre-la i que la finalitat de la reproducció (enregistrament) en sigui l’emissió posterior en un sol acte.
 • Reproducció, préstec i consulta d’obres mitjançant terminals especialitzats en certs establiments: no és necessària l’autorització dels titulars de drets d’autor per reproduir una obra quan la còpia la facin, sense finalitat lucrativa, museus, biblioteques, fonoteques, hemeroteques o arxius, de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic, i la reproducció es faci exclusivament per a finalitats de recerca o conservació.

D’altra banda, no caldrà l’autorització dels titulars de drets pels préstecs d’obres que facin els establiments següents: museus, arxius, biblioteques, hemeroteques, fonoteques o filmoteques de titularitat pública o que pertanyin a entitats d’interès general de caràcter cultural, científic o educatiu sense afany de lucre, o bé a institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol.

Aquestes institucions hauran de remunerar els autors pels préstecs que facin, llevat de les que ofereixin serveis en municipis de menys de 5.000 habitats i les que estiguin integrades en el sistema educatiu espanyol.

Quan els titulars dels establiments siguin els Municipis, la remuneració serà satisfeta per les diputacions provincials. Allà on no existeixin, la remuneració serà satisfeta per l'Administració que assumeixi les seves funcions.

Tampoc no és necessària l’autorització de l’autor per als actes de comunicació d’obres o la seva posada a disposició de persones concretes del públic amb finalitat de recerca quan es faci mitjançant una xarxa tancada i interna a través de terminals especialitzats instal•lats amb aquesta intenció en els locals dels establiments citats en el paràgraf anterior i sempre que aquestes obres figurin en les col•leccions del mateix establiment i no siguin objecte de condicions d’adquisició i de llicència. Tot això, sens perjudici del dret de l’autor de percebre una remuneració equitativa.

 • Obres òrfenes: es considerarà “obra òrfena” l’obra els titulars de drets de les quals no estan identificats o, si ho estan, no estan localitzats malgrat que se n’hagi fet una cerca prèvia diligent.

Els centres educatius, museus, biblioteques i hemeroteques, accessibles al públic, així com els organismes públics de radiodifusió, els arxius, les fonoteques i les filmoteques, podran reproduir, a efectes de digitalització, posada a disposició del públic, indexació, catalogació, conservació o restauració, i posar, a la disposició del públic, certes obres òrfenes, sempre que aquests actes es facin sense afany de lucre i amb la finalitat d’assolir objectius relacionats amb la seva missió d’interès públic, de manera especial, la conservació i la restauració de les obres que constin a la seva col•lecció i el fet de facilitar-ne l’accés amb finalitats culturals i educatives.

Per poder fer-les servir, cal que les obres òrfenes s’hagin publicat o radiodifós per primera vegada en un Estat membre de la Unió Europea, i es podran fer servir només després d’haver fet una cerca diligent, en aquell Estat, dels drets de propietat intel•lectual de l’obra òrfena. 

 • Actes oficials i cerimònies religioses: per a l’execució d’obres musicals en actes oficials, de les administracions públiques i en cerimònies religioses no és necessària l’autorització prèvia dels titulars de drets sempre que es donin les condicions següents:
  • que el públic hi pugui assistir gratuïtament.
  • que els artistes que hi intervinguin no rebin cap remuneració específica per aquesta interpretació o execució de l’obra.
 • Paròdia: no és necessari el consentiment de l’autor d’una obra ja divulgada per parodiar-la quan la paròdia:
  • no impliqui cap risc de confusió amb l’obra original,
  • no provoqui cap dany a l’obra original i
  • no provoqui cap dany a l’autor de l’obra original.

Cal destacar que aquestes excepcions no es podran interpretar de manera que permetin aplicar-les de manera que provoquin un perjudici injustificat als interessos legítims de l’autor o que vagin en detriment de l’explotació normal de les obres a les quals facin referència.