Gestionem col•lectivament la remuneració per als autors i els editors per certes còpies que es duen a terme a les universitats.

Beneficiaris 

La llei reconeix el dret irrenunciable dels autors i els editors a rebre una remuneració equitativa per la reproducció parcial, la distribució i la comunicació pública d’obres impreses o susceptibles de ser-ho.

Deutors

Han de pagar aquesta remuneració els centres universitaris o organismes de recerca que facin aquest tipus d’activitat. 


Sol•licitud de pagament de les quantitats per les còpies digitals a les universitats

Les persones, físiques o jurídiques, que, malgrat que no siguin membres de la nostra entitat, vulguin demanar quantitats per aquest concepte de les seves obres, poden obtenir-ne més informació aquí.