Ajuda econòmica per a l'adquisció de material òptic, audiòfons i tractaments dentals per a autors més grans de 60 anys.


  • Ajuda econòmica durant el 2017 per a l’adquisició de material òptic, audiòfons i tractaments dentals per a autors més grans de 60 anys, mitjançat el reintegrament del 50 % de cada factura per aquests conceptes fins arribar a un màxim de 200€ l’any. Per material òptic es restableix el període de carència d’un any, amb el que socis que es van beneficiar d’ajuda per aquest mateix concepte en 2016 no podran sol•licitar-la aquest anyo.
  • Beneficiaris: poden sol•licitar aquesta ajuda els escriptors, traductors i periodistes (titulars directes de drets) més grans de 60 anys, nascuts abans de l’1 de gener de 1957, que sigui socis de CEDRO abans de l’1 de gener de 2016.
  • Documentació: factura original, datada en 2017, on es detalli el material adquirit o el tractament dental realitzat. .A la factura, a part del numero, han de figurar les dades de l'empresa / especialista i el seu CIF. 
  • Període de sol•licitud: des del moment de la seva publicació fins a 12 gener del 2018. Es desestimaran totes les sol·licituds que arribin després d'aquesta data, independentment de la data d'enviament.
  • Imprès de sol•licitud de prestació extraordinàri (pdf).